BEST PRODUCTION TEAM

ARTISTS

Chen Xiao

Yang Rong

Zhang Zhehan

Merxat

Song Weilong

Wu Jinyan

Bai Lu

Xu Kai

Zhang Yijie

Wu Jiayi

Zhao Yiqin

Zhang Nan

Liu Min

Wang Maolei

Wang Yizhe

Vincent He

Hong Yao

Gao Yu’er

Sun Ao

Zhang Yixi

Cheng Zining

Chen Xiao

Yang Rong

Zhang Zhehan

Merxat

Song Weilong

Wu Jinyan

Bai Lu

Xu Kai

Zhang Yijie

Wu Jiayi

Zhao Yiqin

Zhang Nan

Liu Min

Wang Maolei

Wang Yizhe

Vincent He

Hong Yao

Gao Yu’er

Sun Ao

Zhang Yixi

Cheng Zining