The Legend of Haolan

The Legend of Haolan

The Legend of Haolan

Trailer
The Legend of Haolan Drama / Costume drama
Basic Information

The Legend of Haolan is a costume and tactics drama produced by Huanyu, iQIYI, Tencent Pictures, and Huofeng Liaoyuan. It is directed by Lee Tat Chiu and stars Wu Jinyan, Mao Zijun, Nie Yuan, Hai Ling, Ning Jing, Wang Zhifei, Tan Zhuo, Hong Yao, Jiang Zixin, Wang Maolei, Tong Mengshi, and Li Chuan.

The drama tells the story of Li Haolan, Ying Yiren, and Lü Buwei who form an alliance and climb to the top after a narrow escape when a battle broke out between the Qin State and the Zhao State at the end of the Warring Period. The drama aired on iQIYI on January 19, 2019.

  • The Legend of Haolan
  • The Legend of Haolan
  • 2019
  • Huanyu Entertainment Co., Ltd.
  • Lee Tat Chiu
  • Wu Jinyan / Mao Zijun / Nie Yuan / Hai Ling / Ning Jing / Wang Zhifei / Tong Mengshi
  • Drama / Costume drama
  • Yu Zheng
  • iQIYI